PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Vaše osobní údaje shromaždujeme, používáme a ukládáme výhradne v souladu s ustanoveními Spolkového zákona o ochrane údaju Spolkové republiky Nemecko. Níže Vám poskytneme informace o povaze, rozsahu a úcelu shromaždování a používání údaju.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace týkající se Vaší totožnosti. Mezi ne patrí napr. informace jako jméno, adresa, telefonní císlo, e-mailová adresa. Používání našich webových stránek nevyžaduje zverejnení osobních údaju. V urcitých prípadech však budeme potrebovat vaše jméno a adresu i další informace, abychom mohli poskytovat požadované služby.

Totéž platí napríklad pro zasílání informacních materiálu a objednaného zboží nebo pro zodpovezení individuálních otázek. V prípadech, kdy to bude nutné, Vás na to odpovídajícím zpusobem upozorníme. Krome toho ukládáme a zpracováváme pouze data, která nám poskytnete dobrovolne nebo automaticky.

 

Urcení úcelu a další predávání osobních údaju

Pokud uživatel našeho webu poskytl osobní údaje, pak tyto používáme pouze k odpovídání na dotazy uživatele webu, k vyrízení smluv uzavrených s uživatelem webu a na technickou administraci.

Pro úcely péce o vztahy se zákazníky muže krome toho být pro nás nebo nekterou námi poverenou spolecnost poskytující služby potrebné tyto údaje používat, aby bylo možno Vás informovat o nabídkách produktu, které jsou užitecné pro Vaši obchodní cinnost, nebo k provádení online pruzkumu, aby bylo možno lépe splnovat zadání a požadavky našich zákazníku.

Jinak budou z naší strany osobní údaje tretím osobám predány ci jinak doruceny pouze tehdy, pokud je to žádoucí pro úcely realizace smlouvy nebo pro úcely vyúctování nebo jste s tímto jako uživatel webu predem vyslovili souhlas. Máte právo poskytnutý souhlas kdykoliv s úcinností do budoucna odvolat.

Ke smazání uložených osobních dat dochází, když uživatel webu odvolá souhlas s uložením, pokud jejich znalost již není potrebná ke splnení úcelu sledovaného uložením nebo pokud je uložení z jiných zákonných duvodu neprípustné. Údaje pro fakturacní a úcetní úcely zustávají požadavkem na smazání nedotceny.

 

Shromaždování a zpracovávání údaju

Každý prístup na naši internetovou stránku a každé vyvolání souboru uloženého na tomto webu budou protokolovány. Úložište slouží k interním systémovým a statistickým úcelum. Protokolováno je následující: Název získaného souboru, datum a cas nacítání, množství prenesených dat, zpráva o úspešném nactení, webový prohlížec a doména vysílající požadavek. Krome toho jsou protokolovány IP adresy pocítacu vysílajících požadavek. Další osobní údaje se zaznamenávají pouze pokud je uživatel webové stránky uvede dobrovolne, napríklad v souvislosti s žádostí nebo registrací k uzavrení smlouvy nebo prostrednictvím nastavení jeho prohlížece.

 

Naše webové stránky používají cookies, ovšem pouze pro statistické úcely. Soubor cookie je

textový soubor, který se odesílá pri návšteve webové stránky a na pevném disku uživatele

webové stránky je uložen v mezipameti. Pokud uživatel našeho webu opetovne vyvolá odpovídající server naší webové stránky, prohlížec uživatele webové stránky odešle dríve prijaté cookie zpet na server. Server pak muže informace získané tímto postupem vyhodnocovat ruznými zpusoby. Pomocí souboru cookie muže být napr. na webové stránce usnadnena navigace. Souhlas nebo odmítnutí souboru cookie – a to i k web trackingu – mužete prohlásit nastavením Vašeho webového prohlížece.

Mužete nastavit Váš webový prohlížec tak, aby vás informoval o nastavení souboru cookie nebo aby soubory cookie obecne odmítal. Nebudete pak již ovšem moci používat všechny funkce našeho webu. Následující odkazy poskytují informace o této možnosti pro nejcasteji používané prohlížece: napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera nebo Safari

 

 

Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou spolecností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro deaktivaci Google Analytics, poskytuje Google plug-in prohlížece na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Google Analytics používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které umožnují ukládat informace o uživateli na koncovém zarízení uživatele. Umožnují analýzu využití naší nabídky webových stránek spolecností Google. Informace shromáždené souborem cookie o používání našich stránek (vcetne Vaší IP adresy) jsou obvykle prenášeny a ukládány spolecností Google na serverech ve Spojených státech. Upozornujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšírena o kód „gat._anonymizeIp ();“, aby byl zajišten anonymní sber adres IP (tzv. IP masking). Pokud je anonymizace aktivní, Google zkrátí IP adresy v clenských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodárském prostoru, a proto není možno odvodit Vaši identitu. Pouze ve výjimecných  prípadech je úplná adresa IP prenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Spolecnost Google dodržuje zásady ochrany osobních údaju uvedené v Dohode o ochrane soukromí („Privacy Shield“) a je registrována v Programu ochrany osobních údaju Ministerstva obchodu USA a používá nashromáždené informace, k vyhodnocení používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o nich a poskytování dalších souvisejících služeb. Další informace naleznete na adrese http://www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html.

Zabezpecení

Prijali jsme technická a organizacní bezpecnostní opatrení k ochrane vašich osobních údaju pred ztrátou, znicením, manipulací a neoprávneným prístupem. Všichni naši zamestnanci a všechny tretí strany podílející se na zpracování údaju jsou povinny dodržovat Spolkový zákon o ochrane údaju a duverne nakládat s osobními údaji. Naše ochranná opatrení jsou prubežne revidována v souladu s technologickým vývojem.

Zmena našich narízení na ochranu dat

Vyhrazujeme si právo na zmenu našich postupu zabezpecení a ochrany osobních údaju v rozsahu, pokud si to vyžádá technický vývoj. V techto prípadech upravíme také naše poucení týkající se ochrany osobních údaju. Venujte proto, prosím, pozornost vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochrane dat.

 

Linky (odkazy)

Používáte-li externí odkazy nabízené v rámci našich internetových stránek, toto prohlášení o ochrane dat se na tyto odkazy nevztahuje. Pokud poskytujeme odkazy, vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že budou také v souladu s našimi standardy na ochranu dat a bezpecnostními standardy. Nemáme však žádný vliv na dodržování predpisu o ochrane údaju a bezpecnosti ze strany jiných poskytovatelu. Proto se, prosím, informujte na webových stránkách ostatních poskytovatelu také o zde uvedených prohlášeních o ochrane osobních údaju.

 

Právo na poskytnutí informací a právo na podání námitky

Mužete kdykoliv získat informace o datech, která jsme o vás uložili. Krome toho mužete kdykoli odvolat Váš souhlas se shromaždováním a ukládáním vašich osobních údaju. V prípade potreby prosím pište na adresu info@kutter-galabau.de.